+421 905 742 352

      Rezervácia 

 +421 905 742 352

info@tatryrental.sk

Všeobecné  obchodné podmienky

Požičovňa lyžiarskej a snowboardovej výstroje, Skike.

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky zmluvného vzťahu medzi klientom (ďalej len „Klient“) a spoločnosťou Tatry Rental spol. s r.o., so sídlom L.Svobodu 2357/12, 058 01 Poprad, IČO: 467 12 445, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č.: 26300/P (ďalej len Tatry Rental spol. s r.o.), ktorá je prevádzkovateľom požičovne lyžiarskej a snowboardovej výstroje .
 2. Služba požičovne lyžiarskej a snowboardovej výstroje a príslušenstva je služba poskytovaná Tatry Rental spol.s r.o. Klientovi na základe zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí uzavretej medzi Tatry Rental spol. s r.o. ako prenajímateľom a Klientom ako nájomcom, ktorej predmetom je záväzok Tatry Rental spol.s r.o. umožniť Klientovi dočasné odplatné užívanie lyžiarskej výstroje a/alebo snowboardovej výstroje a/alebo príslušenstva lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroje , Skike podľa ponuky Tatry Rental spol. s r.o. a záväzok Klienta užívať lyžiarsku výstroj a/alebo snowboardovú výstroj a/alebo príslušenstvo lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroje, Skike po dojednanú dobu a výlučne na dohodnutý alebo obvyklý účel a zaplatiť za užívanie Tatry Rental spol. s r.o. dohodnutú odmenu (ďalej len „Nájom“ alebo „služba“).
 • Lyžiarska výstroj sú lyže+ topánky + palice
 • Snowboardová výstroj je snowboard+ topánky
 • Skike výstroj je skike + palice


Objednávka služieb SEZÓNA 2012/2013

 1. Klient si môže rezervovať a objednať službu Nájom za výhodných cenových podmienok prostredníctvom www.tatryrental.sk formou objednávky a úhrady on-line.
 2. On-line úhrada prebieha prostredníctvom platobnej karty. Na základe vykonanej on-line platby bude Klientovi doručené e-mailom elektronické potvrdenie o úhrade. Doručenie objednaných služieb je možné v pracovnej dobe .Pracovná doba je dostupná na internetovej stránke www.tatryrental.sk
 3. Pri objednávke on-line je klient povinný predložiť vytlačené elektronické potvrdenie o objednávke a úhrade ceny služby.
 4. Pre overenie riadneho vyplnenia objednávky a čerpanie služby je Klient povinný predložiť pracovníkovi Tatry Rental spol. s r.o. preukaz totožnosti alebo iný doklad preukazujúci jeho totožnosť (cestovný pas, vodičský preukaz).

Cenník


 1. Ceny za poskytovanie služby Nájmu lyžiarskej výstroje a/alebo snowboardovej výstroje a/alebo príslušenstva lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroje, Skike výstroje sú uvedené v Cenníku, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.tatryrental.sk
 2. Záloha na Nájom lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroje a/alebo príslušenstva lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroje , Skike výstroje (ďalej len „Záloha“) je:
 3. Za štandardnú lyžiarsku a/alebo snowboardovú , skike výstroj a/alebo príslušenstvo 50 EUR


Pri online bookingu Nájmu nie je Záloha súčasťou ceny služby a Klient je povinný Zálohu uhradiť až pri prevzatí lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroje a/alebo príslušenstva pracovníkovi požičovne Tatry Rental spol. s r.o. v hotovosti . Záloha bude Klientovi vrátená po vrátení prenajatej lyžiarskej a/alebo snowboardovej , skike výstroje a/alebo príslušenstva v stave, v akom ju prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie bez poškodenia, a to v hotovosti k rukám Klienta.

 1. Čerpanie služby, zodpovednosť za škodu a ostatné podmienky
 2. Na základe objednávky služby podľa týchto VOP a vyplnení objednávky na poskytnutie služby a uhradenia ceny služby Tatry Rental spol. s r.o. poskytne Klientovi objednanú službu. Pri preberaní služby je Klient povinný preukázať sa preukazom totožnosti a objednávkou.
 3. O odovzdaní a prevzatí lyžiarskej a/alebo snowboardovej, skike výstroje a/alebo príslušenstva Tatry Rental spol. s r.o. Klientovi bude spísaný preberací protokol podpísaný pracovníkom Tatry Tental spol. s r.o. a Klientom. O vrátení lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroje a/alebo príslušenstva Klientom Tatry Rental bude spísaný preberací protokol podpísaný pracovníkom Tatry Rental spol. s r.o. a Klientom.
 4. Klient je oprávnený a zároveň povinný užívať počas Nájmu lyžiarsku a/alebo snowboardovú , skike výstroj a/alebo príslušenstvo výlučne na účely lyžovania resp. snowboardovania a spôsobom primeraným povahe a určeniu lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroje a/alebo príslušenstva.
 5. Klient je povinný užívať lyžiarsku a/alebo snowboardovú výstroj a/alebo príslušenstvo tak, aby na lyžiarskej a/alebo snowboardovej , skike výstroji a/alebo príslušenstve nevznikala škoda a hroziacu škodu odvracať.
 6. Klient zodpovedá za škodu vzniknutú na lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroji a/alebo príslušenstve od okamihu prevzatia lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroje a/alebo príslušenstva od Tatry Rental spol. s r.o. a podpísania preberacieho protokolu až do okamihu vrátenia lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroje a/alebo príslušenstva Tatry Rental spol. s r.o. a podpísania preberacieho protokolu o vrátení lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroje a/alebo príslušenstva.
 7. Vzniknuté poškodenie, stratu, zničenie alebo odcudzenie lyžiarskej a/alebo snowboardovej , skike výstroje a/alebo príslušenstva je Klient povinný oznámiť Tatry Rental spol. s r.o. bez zbytočného odkladu. V prípade odcudzenia je Klient povinný predložiť Tatry Rental spol. s r.o. a zápis o krádeži vyhotovený príslušným oddelením policajného zboru. Ak dôjde k strate alebo zničeniu lyžiarskej a/alebo snowboardovej , skike výstroje a/alebo príslušenstva je Tatry Rental spol. s r.o. oprávnené požadovať od Klienta cenu služby a poplatok z omeškania podľa Nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dokiaľ stratu alebo zničenie lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroje a/alebo príslušenstva Tatry Rental spol. s r.o. neohlásil.
 8. V prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroje a/alebo príslušenstva zodpovedá Klient Tatry Rental spol. s r.o. za škodu takto vzniknutú podľa ustanovení § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 9. V prípade straty funkčnosti lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroje a/alebo príslušenstva poskytne Tatry Rental spol. s r.o. Klientovi náhradnú výstroj alebo jej časť alebo zabezpečí odstránenie funkčnosti.
 10. Ak Klient vráti Tatry Rental spol. s r.o. lyžiarsku a/alebo snowboardovú, skike výstroj a/alebo príslušenstvo po dojednanej dobe, je povinný platiť nájomné až do vrátenia lyžiarskej a/alebo snowboardovej, skike výstroje a/alebo príslušenstva Tatry Rental spol. s r.o.. Tatry Rental spol. s r.o. je oprávnené požadovať popri cene služby za čas omeškania Klienta s vrátením lyžiarskej a/alebo snowboardovej výstroje a/alebo príslušenstva aj poplatok z omeškania podľa Nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 11. Tatry Rental spol. s r.o. nezodpovedá Klientovi za škody na zdraví a/alebo majetku. Klient užíva lyžiarsku a/alebo snowboardovú výstroj a/alebo príslušenstvo na vlastné nebezpečenstvo.